بین کابینتی چیست

بین کابینتی درواقع به پنل هایی گفته میشود که در فضای بین کابینت ها مورد استفاده قرار میگیرد وبه نحوی باتوجه به طرح موردنظر این قسمت را نمایان تر از سایر قسمت های آشپزخانه نشان میدهد ،در این جا ما تایل بین کابینتی کامپوزیت آلومینیوم پشت چسپ دار را در بیش از صد طرح متفاوت و زیبا برای این منظور به شما عزیزان پیشنهاد میدهیم که البته این فقط یکی از موارد استفاده این تایل ها میباشد

طرح های سفید

 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید
 • بین کابینتی طرح سفید

طرح های طلایی

 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی
 • بین کابینتی طرح طلایی

طرح های چوبی

 • بین کابینتی طرح چوبی
 • بین کابینتی طرح چوبی
 • بین کابینتی طرح چوبی
 • بین کابینتی طرح چوبی
 • بین کابینتی طرح چوبی
 • بین کابینتی طرح چوبی

طرح های سنگی

 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی
 • بین کابینتی طرح سنگی

طرح های نقره ای

 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای
 • بین کابینتی طرح نقره ای

در انتخاب بین کابینتی آشپزخانه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

مهمترین نقش و کاربرد تایل بین کابینتی جنبه زیبایی و دکوراتیو آن می باشد،پس لازم است از ست بودن رنگ و طرح آن با دکوراسیون آشپزخانه توجه کنید.از انتخاب رنگی که با دکوراسیون خانه شما ست نمی باشد. پرهیز کنید.انتخاب طرح های روشن و براق باعث انعکاس نور بیشتر در آشپزخانه می شود.پس اگر آشپزخانه شما کوچک است بهتر است از رنگ های سفید و براق استفاده کنید که آشپزخانه بزرگتر و دلباز تر به نظر بیاد
اگر سقف آشپزخانه کوتاهی دارید بهتر است از طرح های عمودی و کشید استفاده بکنید این طرح ها باعث می شود سقف آشپزخانه بلند تر و کشیده تر به نظر بیاد مانند طرح زیر

اگر مساحت آشپزخانه ی شما کوچیک است بهتر است از طرح های استفاده کنید که عرض بیشتری دارند تا خطای دید ایجاد شود و آشپزخانه بزرگتر به نظر بیاد
در انتخاب بین کابینتی آشپزخانه به چه نکاتی باید توجه کنیم
در انتخاب بین کابینتی آشپزخانه به چه نکاتی باید توجه کنیم

کاشی بین کابینتی و تاثیر آن در دکوراسیون آشپزخانه

یکی از مهمترین قسمت های خانه که باید به دکوراسیون آن توجه کرد آشپزخانه می باشد چون طراحی و دکوراسیون آن بیشتر از قسمت های دیگر به چشم میاید.مهمترین قسمت آشپزخانه کابینت های آن می باشد بنابرین باید در انتخاب رنگ،اندازه و نحوه ای طراحی آن دقت زیاد بکنید.به همین علت شرکت آران محصولی به اسم بین کابینتی تولید کرده که می تواند زیبایی خاصی به فاصله های خالی که در کابینت های شما می باشد بدهد

بله دقیقا این جایی است که شما میتوانید با ایجاد تغییرکوچکی در آن تغییری بسیار بزرگ در دکوراسیون آشپزخانه اتان ایجاد نمایید و نتایج مهمی را بدست بیاورید. شما به راحتی میتوانید از میان طرح های شرکت آسمان آران طرح دلخواه خود را انتخاب نمایید و آشپزخانه اتان را به زیباترین شکل ممکن تغییر دکوراسیون بدهید ،با این کار شما یکنواختی دکور کابینت ها را از بین میبرید و حالت و نمویی زیبا به آنها میدهید که با توجه به انتخاب هر طرح میتوانید حسی خاص ایجاد نمایید مثلا رنگ طلایی حسی مدرن و با وقار به محیط میدهد.در واقع شما با خرید تایل بین کابینتی محصولی با دوام بسیار زیاد را خریداری نموده اید که هم مانع از خراب شدن دیوارها میشود و هم دکور خانه اتان را به کلی تغییر داده است و هم به شکلی هنرمندانه عیب و ایراد های احتمالی دیوارهای آشپزخانه همانند ترک برداشتن کاشی ها که در بسیاری از خانه ها به چشم میخورد را نیزپوشانده اید ، از لحاظی دیگر نیز با استفاده از این محصول تلالو خاصی از نورها در محیط ایجاد میکند که بسیار چشم نواز و وسوسه کننده هر سلیقه ای است ،یکی دیگر از مهمترین فواید این محصول خاصیت پاکشوندگی آن است که به راحتی با یک دستمال نرم نم دار انجام میشود

کاشی بین کابینتی و تاثیر آن در دکوراسیون آشپزخانه
کاشی بین کابینتی و تاثیر آن در دکوراسیون آشپزخانه

جدید ترین طرح های کاشی بین کابینتی مدرن

کاشی بین کابینتی رنگ طلایی

رنگ طلایی یکی از پر کاربردترین رنگ ها در دکوراسیون امروزی به حساب می آید و جلوه ای شیک و مجلل به محیط میدهد تقریبا میتوان گفت این رنگ در ترکیب با سایر رنگ ها نیز بسیار زیاد مورد توجه قرار میگیرد ، استفاده از این رنگ در دکوراسیون آشپزخانه میتواند فوق العاده عمل کند و آشپزخانه اتان را به نحوی زیبا و خواستنی در بیاورد ،از دیر باز رنگ طلایی نماد دارایی و ثروت بوده است ، از این لحاظ هم برای نشان دادن دکوری گران بهاتر نیز مورد توجه طراحان داخلی قرار میگیرد و در مواردی که بخواهند فضا را بزرگتر و روشن تر نشان دهند از آنجا که خاصیت انعکاس بسیار بالایی دارد بی درنگ آن را انتخاب میکنند ،بین کابینتی طلایی نیز از این امر مستثنا نبوده و به کاملی هرچه تمام تر میتواند ویژگی های این رنگ زیبا را در چیدمانی شیک و جذاب برایتان به ارمغان بیاورد همانند تصویر زیر که در آن از طرح ب21 استفاده شده است و همان گونه که میبینید در ترکیب با رنگ های موجود در آشپزخانه چه با کابینت های سفید پایین و چه کابینت های تیره بالایی نقش زیبایی را ایفا میکند .همچنین استفاده از نورپردازی در بین کابینت ها باعث انعکاس زیبای نور بر روی تایل های بین کابینتی طلایی شده است و توجه وتمرکز بیننده به این محیط را بیشتر کرده است پس اگر قصد اضافه کردن رنگ طلایی به محیط آشپزخانه اتان را دارید استفاده از بین کابینتی طلایی میتواند بهترین گزینه باشد. توجه داشته باشید که دوربین به علت خاصیت انعکاس پذیری این محصولات توانایی انتقال تمام زیبایی های آن را ندارند ، به همین علت زیبایی این محصول از نزدیک شما را شگفت زده خواهد کرد

بین کابینتی طلایی
کاشی بین کابینتی رنگ طلایی
کاشی بین کابینتی رنگ تیره

اگر رنگ کابینت های آشپز خانه شما روشن است از طرح های بین کابینتی تیره انتخاب کنید این تضاد رنگ باعث می شود رنگ ها بیشتر به چشم بیایند ولی مشکل طرح های تیره این است که بازتاب نور کمتری دارند به همین علت باید در فضای آشپزخانه از نور بیشتری استفاده کنید که باعث تاریک شدن فضا نشوند

بین کابینتی رنگ تیره
کاشی بین کابینتی رنگ تیره
کاشی بین کابینتی سفید

اگر آشپزخانه شما کوچک است توصیه می شود از بین کابینتی رنگ سفید استفاده بکنید هم باعث می شود آشپزخانه بزرگتر به نظر بیاید هم به نور کمتری برای روشنایی آشپزخانه نیاز دارید چون رنگ سفید باعث انعکاس بیشتر نور می شود سه مدل رنگ سفید موجود می باشد رنگ سفید مات،رنگ سفید براق و رنگ سقید شیری که رنگ سفید براق نور بیشری را انعکاس می دهد،ولی اگر آشپزخانه شما نور زیادی دارد توصیه می شود ازسفید مات یا رنگ سفید شیری استفاده بکنید

بین کابینتی رنگ سفید
کاشی بین کابینتی سفید
کاشی بین کابینتی طرح سنگ

یکی از جذاب ترین طرح های بین کابینتی طرح های سنگ می باشد.که حس استحکام و اصلالت به آشپزخانه می بخشد و باعث جذاب ترشدن محیط می شود و هیچ گاه از مد نمی افتد.طرح های سنگ مصنوعی بر خلاف سنگ طبیعی راحت تر تمیز می شوند و همچنین قیمت پایین تریم دارند

بین کابینتی رنگ سنگ
کاشی بین کابینتی طرح سنگ
کاشی بین کابینتی آیینه ای

معمولا در دکوراسیون های جدید از متریال های استفاده می کنند که انعکاس نور بالای دارد.یکی از این متریال ها کاشی بین کابینتی آیینه ای می باشد که نور بسیار زیادی را انعکاس می دهد.اگر آشپزخانه شما کوچیک است توصیه می شود حتما از این مدل استفاده بکنید که باعث می شود آشپزخانه بزرگتر به نظر برسد.همچنین باعث ایجاد آرامش و بهبود خلق و خو در همه افراد خانه می شود

کاشی بین کابینتی آیینه ای
کاشی بین کابینتی آیینه ای

مشاهد 70 طرح دیگر بین کابینتی داخل کانال تلگرام شرکت

 • کانال تلگرام آسمان مجازی آران برای مشاهده عکس ها در سایز بزرگتر وارد کانال تلگرام شرکت بشید
آسمان مجازی@beyncabinety برای وارد شدن به کانال تلگرام شرکت کلیک کنید آیدی تلگرام شرکت

نحوه ی خرید اینترنتی بین کابینتی همرا ه با مشاوره خرید

همکار گرامی پس از انتخاب طرح مورد نظر از دو طریق می توانید محصول مورد نظرتان را سفارش بدهید

 • 09392780379 یک: تماس با مسئول فروش مهندس صالح پور
 • دو: ارتباط از طریق تلگرام یا واتساپ با مسئول فروش فقط کافی است بر روی آیکن تلگرام یا واتساپ زیر کلیک کنید بعد وارد پی وی مسئول فروش می شوید سپس طرح مورد نظر خود را سفارش بدهید
 • جهت دریافت لیست قیمت ها با شمارهای 09392780379 یا 09211895845 تماس بگیرید

نحوه دریافت عاملیت فروش از شرکت

همکارنی که دفتر دکوراسیون دارند می توانند از طریق واتساب یا تلگرام به شماره های 09392780379 و09211895845 پیغام بدهند وعکس دفتر و کارت ویزیتشان را بفرستند پس از برسی شرکت کالرچارت محصولات را ارسال می کند

پرسش های متداول؟

در این بخش به سوالاتی که عموما در مورد تایل بین کابینتی پرسیده میشود و دغدغه افراد در زمان آشنایی با این محصول است پاسخ داده ایم

قیمت تایل بین کابینتی؟

قیمت تایل بین کابینتی بر اساس پنل های 30 در30 قیمت گذاری می شود برای اطلاعات بیشتر با مشاور فروش شرکت در ارتباط باشید 09392780379 یا 09211895845

جنس تایل بین کابینتی

جنس تایل های بین کابینتی از استیل و کامپوزیت آلومنیوم

در چه ابعادی قابل تولید است؟

در ابعاد های 30 در30 قابل تولید است و هر یک متر مربع 11 تا پنل میخوره